REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży produktów za pomocą sieci Internet przez HORN WELLNESS GROUP SP. Z O.O. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żonkilowej 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095441, NIP 781-16-77-987, REGON 639815300, GIOŚ nr E0015199W (zwanym dalej jako „HWG”).

 

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM

 

§ 1 Definicje 

 

Sklep – sklep internetowy, należący do HWG, dostępny pod adresem hornwellness.pl, za pomocą którego sprzedawane są produkty będące w internetowej ofercie HWG,

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej, która składa zamówienie w Sklepie, posiadająca założone Konto Klienta,

Konto Klienta – zespół informacji zawierających dane Klienta, służące do jego identyfikacji, uprawniające do zakupów w Sklepie, zgodnie z niniejszym Regulaminem,

Koszyk Klienta – wykaz Produktów, podlegających zamówieniu przez Klienta,

Produkty – asortyment produktów firmy HWG dostępnych do zamówienia w Sklepie,

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1.      Regulamin ma zastosowanie do zakupów Produktów oferowanych przez Sklep za pośrednictwem internetu. 

2.      Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient dokonuje akceptacji Regulaminu.

3.      Dostawcą Produktów jest HORN WELLNESS GROUP SP. Z O.O.(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żonkilowej 11.

4.      W celu dokonania zamówienia w Sklepie, urządzenie Klienta musi spełniać wymagania systemowe  w postaci: posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej oraz posiadać połączenie komputera z siecią Internet.

5.      Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
6.      Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
7.      Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem WWW http://hornwellness.pl/webpage/polityka-prywatnosci-.html stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

 

§ 3 Rejestracja Konta Klienta

 

1.      Warunkiem dokonania zamówienia jest aktywacja Konta Klienta w Sklepie.

2.      Rejestracji dokonuje się ze strony głównej Sklepu wybierając opcję „Moje konto”, „Zarejestruj się”, a następnie postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na stronie.

3.     Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.
4.     
Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

         - przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

         - dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5.      Klient może dokonać zamówienia w Sklepie z chwilą rejestracji Konta Klienta.
6.      Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

§ 4 Ceny Produktów

 

1.     Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna. 


2.      Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.      Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych płatności. Koszty przesyłki oraz dokonania innych płatności doliczane są do kwoty sumarycznej wartości zamówionych Produktów. Przed złożeniem zamówienia Klient jest każdorazowo informowany o kosztach przesyłki i innych dodatkowych płatnościach.

4.      Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena Produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, powiększona o koszty dostawy oraz inne płatności.

5.      Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z informacją o kosztach przesyłki i innych płatności oraz i formie dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz przekazywana w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

6.      Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

§ 5 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1.      Zamówienia w Sklepie można składać po aktywacji Konta Klienta poprzez dodawanie do Koszyka Klienta kolejno wybranych Produktów, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie.

2.      W zamówieniu Klient wskazuje adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiona faktura.

3.      Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres email informację o której mowa w §4 ust. 5. Zamówienie następnie trafia do weryfikacji przez Sklep. 

4.      Po weryfikacji przez Sklep wszystkich danych, sprawdzeniu dostępności Produktów, następuje akceptacja zamówienia. Jednocześnie na wskazany adres e-mail zostanie wysłana informacja potwierdzająca wszystkie istotne elementy zamówienia oraz przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem, a HWG umowy sprzedaży Produktu.

5.      Klient przyjmuje do wiadomości, że do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje, aż do wyczerpania się zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży.

 

§ 6 Sposób zapłaty, dostawa

 

1.      Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty poprzez przelew elektroniczny, bankowy na wskazany w Sklepie rachunek bankowy, poprzez system płatności internetowych lub płacąc przy odbiorze towaru.

2.      Dostawa zamówionego Produktu nastąpi w terminie od 1 do 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia otrzymania zamówienia oraz otrzymania zapłaty. Jeżeli podczas przyjmowania zamówienia produkt nie jest dostępny na stanach magazynowych. Klient zostanie poinformowany o związanym  z tym wydłużeniu terminu dostawy.

3.      Dokładny termin dostawy zostanie potwierdzony najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę Produktu do Klienta poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.

4.      Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynosi od 1 do 5 dni roboczych, jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2.

5.      Odbierając Produkt Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego, który musi być podpisany przez kuriera.

6.      Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

 

§ 7 Gwarancja i Reklamacje

1.      Sklep obowiązny jest do dostarczenia produktu wolnego od wad.

2.      W przypadku, gdy dostarczony Produkt będzie posiadał wady Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych kierując je bezpośrednio do Sklepu lub do wskazanych serwisów. Okresy gwarancji na Produkty zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.

3.      Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza uprawnień Klienta przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

4.      W przypadku reklamacji Produktu warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie pisemnej reklamacji razem z Produktem na adres ul. Żonkilowa 11, 60-175 Poznań. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia.

5.      W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu oraz zwrot kosztów jego wysyłki poniesionych przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

6.      Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Produktu w terminie 14 dni przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży. Sposób wykonywania tego prawa został określony w „Pouczeniu o odstąpieniu od umowy”, udostępnionym w Sklepie pod adresem: http://www.hornwellness.pl/webpage/pouczenie-o-prawie-odstapienia-od-umowy.html 

 

§ 9 Dane osobowe Klienta 

 

1.      Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Klienta.

2.      Klientowi przysługuje prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu kontroli przetwarzania tych danych, a w szczególności do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.      Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta, mogą być one przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowej.

. Klient zamawiający towar w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. swoich danych osobowych, 
w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )


§ 10 Biuletyn informacyjny

1. Biuletyn może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.).
2. Biuletyn jest bezpłatny.
3. W celu otrzymywania Biuletynu użytkownik powinien: dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.hornwellness.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Horn Wellness Group na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Biuletynu.
5. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Biuletyny poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Biuletynu (stopka). Horn Wellness Group potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Biuletynu Horn Wellness Group zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej użytkownika Biuletynu.
6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Biuletynu.
7. Horn Wellness Group oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1.      Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

3.      Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: ul. Żonkilowa 11, 60-175 Poznań. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

4.      W przypadku pytań prosimy o kontakt ze Sklepem.

5.      HWG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Zmiana Regulaminu Sklepu nie będzie naruszać praw nabytych przez Klientów Sklepu.

6.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014.